MEIE VEEBIPOOD ON AVATUD ! OSTA MEIE TOOTEID OTSE VEEBIST pood.tuuljakodu.ee !

Muinsuskaitse nõuded

Käesolevad nõuded kehtivad Muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks esitatavale projektdokumentatsioonile (taotlused, eritingimused, planeeringud, projektid, programmid), mis käsitlevad ajaloo-, arheoloogia-, ehitis- ja kunstimälestisi ning muinsuskaitsealasid.

Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonile esitada projektid paberil. Nende sisu ja vormistus peavad järgima Eesti standardeid ja vastama kultuuriministri 04.07.2011 a määrusele nr 14 „Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord" ning kultuuriministri 04.07.2011 a määrusele nr 15 „Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord“. Üldised nõuded. 1. Kausta tiitellehelemärkida 1.1 andmed kausta koostaja kohta (nimi, registrikood, aadress, MKA tegevusloa number), 1.2 mälestise või muinsuskaitseala nimetus ja mälestise registrinumber Kultuurimälestiste riiklikus registris, 1.3 mälestise aadress, 1.4 tellija nimi, 1.5 töö pealkiri (kui on, siis ka töö number ettevõtja numeratsiooni järgi), 1.6 projekti staadium, 1.7 koostaja ja vastutava spetsialisti nimi (nimed) ja allkiri (allkirjad), 1.8 koostamise aeg ja koht. 2. Kõik projekti ja detailplaneeringu kausta joonised peavad olema allkirjastatud projekti koostaja ja vastutava spetsialisti poolt. 3. Vältimaks võimalikke arusaamatusi, peab kogu informatiivne materjal, mis on seotud projektlahendusega, olema kajastatud nii seletuskirjas kui ka joonistel. 4. Kausta kooseis peab vastama sisukorrale. Nõuded kausta vormistamisele 1. Köitmisel arvestada, et Muinsuskaitseameti arhiivi jääv eksemplar peab mahtuma arhiivikarpi. 2. Kaust peab olema köidetud paeltega seotava kartongist toimikukaante või arhiiviregistraatori vahele. Ümbristeks ei sobi metallosistega või kummidega ümbrised, samuti plastmaterjalid, välistatud on plastmass- ja traatkammköide (tuntud ka kui spiraalköide). 3. Kausta leheküljed tuleb numereerida. Tiitelleht võetakse numereerimisel arvesse esimese leheküljena, kuid sellele lehekülje numbrit ei kirjutata. 4. Fotod ja värvikoopiad esitada väljatrükitult või kopeeritult selleks sobivale foto- või koopiapaberile. Fotosid mitte esitada liimi või fotonurkadega kinnitatult.

Ja olles tutvunud sellise põhjaliku ettekirjutuste loeteluga, võttis elevandi suht roosaks. Et kuidas hakkama saada. 

Siiski, kuna suuremalt jaolt koostavad  projektdokumentatsiooni muinsuskaitse nõuetega kursis olevad spetsialistid, ei pea ise sellega tegelema. Küll aga tuleks läbi lugeda muinsuskaitseseadus.  Ja head on tulnud ka - et võrreldes kehtiva seaduse piirangukeskse mõtteviisiga on uue seaduse rõhuasetus nõustamisel ja ennetamisel. „Suureneb riigi panus mälestise omaniku abistamisel, võttes sel eesmärgil osad kohustused omaniku õlult riigi kanda. Selgelt on välja toodud riigi ülesanne pakkuda omanikule tuge ka nõustamise kaudu.